Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Onze leveringstermijnen worden bij benadering en zonder vaste verbintenis doorgegeven, terwijl geen enkele vertraging aanleiding kan geven tot schadevergoeding ten onzen laste.
  2. De goederen worden geacht aanvaard en verkocht te zijn in onze magazijnen; het verzenden ervan gebeurt voor rekening en risico van de koper.
  3. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht betreffende onze levering en/of facturen ons uiterlijk binnen de acht dagen aangetekend of per fax toegezonden worden.
  4. Zo de overeenkomst door toedoen van de koper niet doorgaat en/of wordt ontbonden, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% zonder dat wij enig bewijs van schade moeten aanbrengen.
  5. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Ingelmunster, het werken met wissels en/of andere kasbeschikkingen wijkt daar niet van af.
    Er wordt een minimumbedrag voorzien van 60 euro per levering. Indien minder dan 60 euro worden 5 euro kosten bijgerekend.
  6. De betaling van een factuurschuld zal als laattijdig worden aanzien na één maand, zoals voorzien bij wet van 02.08.2002 terzake de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en deze wet zal van toepassing zijn in haar voorzieningen qua rente en schadeloosstelling voor invorderingskosten; deze laatste kosten altijd tenminste begroot op 15% van de factuurschuld met een minimum van 75 euro, naast en boven de gerechtskosten.
  7. Wij behouden ons het recht voor betaling van gedeeltelijke leveringen op te eisen en verdere leveringen op te schorsen zo zich laattijdige betaling heeft voorgedaan, terwijl i.g.v. laattijdige betaling van een factuur alle andere nog verschuldigde bedragen, zelfs niet vervallen, meteen en van rechtswege opeisbaar zijn.
  8. Elke betwisting aangaande onze facturen valt uitsluitend onder rechtsmacht van de bevoegde rechtbanken over ons rechtsgebied: op heden het Vredegerecht te Izegem en de Rechtbanken van Kortrijk. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het werken met wissels en/of andere kasbeschikkingen.